MENU

Statue celebrates Filipino scientists, researchers, and artists.

The Unveiling of Malayang Isip Sculpture

Clay model of NRCP Malayang Isip sculpture

“Malayang Isip” (Free Mind) a life-size sculpture, will be unveiled at the NRCP Compound, Taguig City on March 09, 2021 – a day before NRCP’s Annual Scientific Conference and 88th General Membership Assembly.

Jose Manuel “Manolo” Sicat, a renowned artist, designed and created the sculpture – an 85th NRCP founding anniversary commemorative marker that reflects the research and creative works of the country’s scientists, researchers, and artists.

Sicat said:
“Hagip ng Malayang Isip ang simbolikong kilos ng pagpapalaya. Pinakakawalan ng pigurang hubad ang mga libro, sagisag ng kaalaman, pananaliksik at lahat ng salat at hindi masalat na katibayan ng kamalayan, pamanang kultural, mga ideya. Bakas sa mukha ng pigurang babae ang magkahalong mangha, sigaw, simbuyo. Mahalagang hubad ang nagpapakawala at nag-aalay, upang idiin na ang aksiyon ng pag-aalay ay pagiging hubad rin sa kasakiman at pagdaramot. Bukas ang pigura sa mga elemento, hinahagip ang act-in-motion, upang ipahiwatig na dinamiko ang pag-aalay, laging kaharap ang pagsalunga, ngunit buo ang loob na mag-alay, at mag-alay pa, para sa kinabukasan.”
(“Free Mind embodies the symbolic act of liberation. As the naked figure unleashes books as emblems of knowledge, tangible and intangible traces of freedom expressed in consciousness and culture as heritage are also released. Her face evokes the complex mixture of awe and the physicality of passion. In this unleashing, offering presupposes the absence of greed and self-indulgence. The figure is open and vulnerable to the elements, to underscore the eloquent motion of unconditional giving, that oppositions and contradictions may abound, but the self is firm in its act to offer, and offer still, for the future of all.”)

To this, Dr. Marieta Bañez Sumagaysay, NRCP Executive Director, says “Lest we forget and take for granted the value of research to our lives and our existence, as well as the essence of being women and men in the sciences and the arts, hence, this NRCP sculpture. It is a celebration of new knowledge, its transfer and its ultimate use for public good.”

Dr. Gregorio E.H. del Pilar, NRCP President, says:
“Para sa akin, ipinapakita ng eksulturang Malayang Isip na may halaga ang akda ng isang mananaliksik kung ito ay nagmumula sa isip na ganap na malaya, ganap na malinaw, walang anino ng sinuman o anumang pinagkaka-utangan ng pananalitang lihis sa katotohanan. Ang ganitong isip din, sa mga taong binahagian ng kaniyang mga ambag, ang sana’y bunga ng mga akda ng mananaliksik.”
(“For me, Malayang Isip shows that a researcher’s work has value if it comes from a mind that is completely independent, completely clear, without shadow from anyone or anything to which or to whom the researcher owes a single word, a single element that deviates from the truth. This same mindset, among the people to whom the researcher's contributions are shared, are hopefully also the result of the work shared by the researcher.”)

Prof. Fortunato T. de la Peña, DOST Secretary and former NRCP President (2002-2007), will lead the ribbon cutting and the unveiling of the NRCP sculpture together with Dr. Rowena Cristina L. Guevara, DOST Undersecretary for Undersecretary for Research and Development. Ms. Geraldine B. Araneta, Head of the National Committee on Visual Arts (National Commission for Culture and the Arts), will grace the ceremony as Guest Speaker.

Twitter   Linkedin   Facebook